نرم افزارطراحی در و پنجره ercom

نرم افزارطراحی در و پنجره ercom

در قسمت بالای صفحه ی اصلی نرم افزار طراحی در و پنجره ercom چهار سربرگ طراحی شده است:(مطابق شکل)
شماره ۱- سربرگ فرم سفارش
شماره ۲- سربرگ اطلاعات ارسال و جزئیات
شماره ۳- سربرگ لیست سفارش
شماره ۴- سربرگ لیست جاری